منوی اصلی

برگزیده «مردم نگاره ها» در هفته جاری:

این چه طور کلانشهر جهانیه که فقط یه سازمان بین المللی تو مشهد دفتر داره؟!

این چه نمایشگاه بین المللی بود که تو مراسم افتتاحیه اش حتی یک

میهمان خارجی هم نبود!

تریبون آزاد فرهیخت
مردم نگاره ها با رویکرد بین المللی مشهد
زیر نظر اندیشکده بین المللی فرهیخت
www.mashhad8.ir