سلام لطفا" منعکس کنید تا مشهد از سایر شهرهای ایران در زمینه خواهرخواندگی میان شهرهای بزرگ جهان عقب نمونه. دیروز شهر اردبیل با شهر وان ترکیه رسما" خواهر خوانده شدند ولی متأسفانه هیچ خبری از امضای تفاهمنامه خواهرخواندگی میان مشهد و هیچ کلانشهر دیگه ای حتی با همسایگانش هم نیست! مسئولان شهری گویا در خوابند یا اعتقادی به این قرارداد مرسوم در عرف بین الملل و در....
... دیپلماسی شهری ندارند که هیچ اقدامی نمیکنند! پیشنهاد بنده این هست که باتوجه به سوابق مذهبی و فرهنگی مشهد با برخی از شهرهای عراق و یا لبنان و سوریه و حتی پاکستان و هند می توانیم این قرارداد خواهرخواندگی را منعقد و از منافع آن مشهد را بهره مند کنیم.